House for Auction, Taman Puchong Perdana (25/01/2018)

MENURUT PERINTAH PENTADBIR TANAH DAERAH PETALING yang diperbuat pada 24/10/2017. ADALAH DENGAN INI
DIISYTIHARKAN bahawa hartanah tak alih yang tersebut dibawah AKAN DIJUAL SECARA LELONGAN AWAM oleh Pentadbir
Tanah Daerah Petaling atau wakilnya yang diberi kuasa dengan dibantu oleh Pelelong Berlesen yang tersebut di bawah ini : –
TARIKH LELONG : 25 JANUARI 2018 (KHAMIS)
MASA : 10.30 Pagi
TEMPAT : Kompleks Pejabat Kerajaan, Daerah Petaling,
Bilik Bicara Tingkat 1, No. 1, Persiaran Atmosfera, Seksyen U5, 40150 Shah Alam, Selangor
HARGA RIZAB : RM 280,000.00
BUTIR-BUTIR HARTANAH
No. Hakmilik : PM 2672
No. Lot : LOT 38073
Mukim/Daerah/Negeri : Petaling/Petaling/Selangor
Keluasan Tanah : 92 Meter Persegi
Cukai Tanah : RM 50.00
Kategori Kegunaan Tanah : Bangunan
Pegangan : Pajakan 99 tahun berakhir pada 15/2/2089
Pemilik Berdaftar : Kumaran A/L Nadaraja (1/3 Bahagian)
Nadaraja A/L Raju (1/3 Bahagian)
Paramesvary A/P Sellaperumal (1/3 Bahagian)
Syarat-syarat Nyata : Bangunan kediaman
Sekatan Kepentingan : Tanah ini tidak boleh dipindah milik, dipajak atau digadai melainkan dengan
kebenaran Pihak Berkuasa Negeri.
Bebanan : Digadaikan kepada OCBC Bank (Malaysia) Berhad melalui Perserahan No. 46/2013 didaftarkan
pada 9/1/2013
LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH
Hartanah tersebut merupakan sebuah rumah teres dua tingkat lot tengah dengan dapur yang disambung yang beralamat di
Premises No. 68, Jalan Teratai 6, Taman Puchong Perdana, 47150 Puchong, Selangor Darul Ehsan
CARA MENAWAR
Sesiapa yang berminat untuk membuat tawaran mestilah mendepositkan 10% dari Harga Rizab dalam bentuk bank deraf di atas nama
OCBC BANK (MALAYSIA) BERHAD dengan menyerahkan kepada Pentadbir Tanah Daerah Petaling yang berkenaan sebelum jam 9.30
pagi pada hari lelongan awam.
1. Baki dari harga belian hendaklah dibayar dalam tempoh Satu Ratus Dua Puluh (120) hari dari
tarikh jualan kepada OCBC BANK (MALAYSIA) BERHAD dan tiada lanjutan tempoh masa dibenarkan.
2. Sekiranya harga belian tidak dibayar sepenuhnya dalam masa yang ditetapkan, deposit akan
dilucutkan dan dilupuskan mengikut peruntukan Seksyen 267, Kanun Tanah Negara (KTN).
Nota : “Sesiapa yang berminat untuk membeli hartanah ini adalah dinasihatkan supaya membuat
semakan hakmilik secara rasmi di Pejabat Daerah dan Tanah berkaitan dan memeriksa
hartanah berkenaan sebelum tarikh lelong”

  • Location: Selangor 
  • Address: Puchong, Selangor 
  • Price : RM280,000 
  • $ Range: $200 000 - 500 000 
  • Deposit: 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama Plaintiff 
  • Type: Landed Residential